ติดต่อเรา

Send Message

นโยบาย

การจองห้องพัก
ชำระค่าห้องพักมัดจำ 50% เพื่อทำการจองห้องพัก เราจะเก็บห้องพักไว้ให้หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงิน

การเลื่อนวันเข้าพัก
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันเข้าพัก *** หากมิได้รับการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันเข้าพัก ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักให้

การยกเลิกการจองห้องพัก
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันเข้าพัก ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 50% ของค่าห้องพักที่ชำระมา ***ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น หากมิได้รับการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันเข้าพัก

จองห้องพัก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.